Altdallar

YETİŞKİN ALTDALI

İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yetişkin Altdalı yetişkin bireylerin ruh sağlığına odaklanan bir eğitim verir. Temel dersleri yetişkin psikopatolojisi, değerlendirme ve psikoterapi yöntemlerinden oluşur.

Teori ve temel teknik dersleri psikodinamik ve ilişkisel psikanalitik ağırlıklı verilmektedir. İlişkisel psikanalitik yaklaşım, tüm psikanalitik ve psikodinamik psikoterapilerde olduğu gibi içgörüyü merkeze alır ve hem psikopatolojinin temellerini hem de psikoterapi sürecini temel ilişki bağlamında değerlendirir. Bu yaklaşım yetişkin bireyin iç dünyasını anlamlandırmak için geçmiş ve bugünü, sözeli ve sözel olmayanı, içsel ve ilişkisel olanı bir bütün olarak ele alır.

Bu yaklaşım ile birlikte öğrencilerin hümanistik-varoluşçu, sistemik ve bilişsel-davranışçı yaklaşımlarla ilgili de bilgi edinebilecekleri ders seçenekleri sunulur. Böylece yetişkin aldalı öğrencileri, bireyin iç dünyasının ve ilişkilerinin çok katmanlı olarak değerlendirmeyi öğrenir ve bütünleşik, esnek ve terapist-danışan ilişkisi odaklı bir yaklaşım için gerekli temeli oluşturur.

Yetişkin altdalına kabul edilen ve ilk yılını başarıyla tamamlayan öğrenciler, programdaki 2. yıllarında süpervizyon altında Yetişkin Psikoterapisi stajı yapar. Bu dönemde stajyer öğrenciler, kurum bünyesinde hizmet veren iki ayrı danışmanlık merkezinde danışan görür. Bu uygulamalar yaklaşık haftada 2 gün aktif olarak merkezlerde bulunmayı gerektirir. Bunun dışında ders programı kapsamında stajyer öğrenciler bireysel süpervizyon, grup süpervizyonu, vaka formülasyonu ve vaka toplantısına katılırlar.

Staj merkezlerimizde, bireysel terapi dışında, her dönem farklı konularda grup çalışmaları, atölye çalışmaları, seminer ve eğitimler yapılır. Yetişkin altdalı öğrencileri bu çalışmalara da gözlemci ya da yardımcı uygulayıcı olarak katılabilir; psiko-destek, psiko-eğitim ve grup süreçleri alanlarında da deneyim kazanabilir.

Eğitim süreçleri boyunca öğrenciler Psikoterapi Araştırmaları Laboratuarı kapsamında sürdürülen Psikodinamik Yönelimli Yetişkin Psikoterapisi Süreç-Sonuç Araştırmasının da parçası olur. Öğrenciler, eğitimlerinin farklı dönemlerinde, veri sağlayıcı ve değerlendirici olarak bu projede yer alır. Psikoterapiyi araştırmacı gözüyle de incelemek öğrencilerin eğitim ve deneyimlerini pekiştirir.


ÇOCUK-ERGEN ALTDALI

Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı dünyadaki tüm ülkelerin  en öncelikli konuları arasında yer almalıdır. Ruh sağlığı problemleri çocuk ve ergenlerin akademik, sosyal ve aile yaşamlarını olumsuz etkilemekte ve gelişimlerini engellemektedir. 

Çocuk-Ergen Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Türkiye’de Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı alanında açılan ilk Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıdır. 2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüsek Lisans Program’ının bir alt dalı olarak kurulmuştur.  

Programın en önemli hedefleri arasında Psikoloji mesleğinin  etik ilkelere bağlı, bilimsel gelişmeleri takip eden, güçlü teorik altyapısı olan, değerlendirme ve terapide donanımlı, araştırma ve önleyici ruh sağlığı çalışmalarına önem veren klinik psikologlar yetiştirmek bulunmaktadır.  Programın mezunları  ülkemizde çocuk hakları ve  ruh sağlığı alanında yapılan birçok çalışmada yer almaktadır.

Çocuk-Ergen Klinik Yüksek Lisans Programında öğrencilerimiz çocuk ve ergen psikopatolojisi, duygusal ve davranış sorunları, okul ve aile problemleri  gibi birçok alanda araştırma, psikolojik değerlendirme, danışmanlık  ve terapi yapmak üzerine eğitim almaktadır. Öğrenciler grup süpervizyonları ve bireysel süpervizyonlarla danışanlarına hizmet vermekte ve bu süreçte  uzun yıllardır alanda çok başarılı olan  tecrübeli uzmanlardan  eğitim almaktadırlar.

Programda ağırlıklı olarak psikodinamik teori ve uygulamaya  yer verilmektedir,  sunulan sistemik aile terapisi ve varoluşcu terapi gibi yaklaşımlar sayesinde ise  öğrencilerin danışanlarıyla eklektik ve bütüncül  yaklaşımla çalışabilmeleri desteklenmektedir. Öğrenciler standardize edilmiş zeka, akademik ve duygusal değerlendirme alanında kullanılan testleri öğrenmekte ve  bu testleri süpervizyon altında uygulamaktadırlar.

Üniversite  bünyesinde bulunan Psikolojik Danışmanlık Merkezi (PDM) öğrencilere birçok yaş grubundan ve farklı patolojilerle başvuran danışanlara değerlendirme ve süpervizyon altında uzun dönemli terapi yapma imkanı sunmaktadır. Çevredeki okullar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde öğrencilere  çocuklarda görülen  karmaşık ruh sağlığı  problemleriyle çalışma becerileri kazandırılmaktadır.  

Program öğrencilere birçok alanda araştırma yapma imkanı da sunmaktadır. Üniversite bünyesinde kurulan Psikodinamik Araştırma Laboratuvarı, Psikolojik Danışmanlık Merkezi (PDM) ile bütünleşik çalışmakta, verilen terapilerin etkililiğini ve terapide etkili faktörleri yordayan bir çok uluslararası araştırma projeleri yürütülmekte, ayrıca  Yüksek Lisans Tezleri sırasında  özellikle topluma yararlı olacak konularda soru sorma, araştırma  ve inceleme becerilerini geliştirilmektedir.

Dış stajlar sayesinde ruh sağlığı hizmeti sunan kurumlarda çalışma ve alandaki meslektaşlarıyla tanışma imkanı bulunmaktadırlar. Öğrenciler ayrıca teorik, gözlem ve uygulamaya dayalı bilgilerini kullanarak topluma yönelik seminerler vermeye de hazırlanmaktadırlar. 


ÇİFT VE AİLE ALTDALI

Çift ve Aile Terapisi (ÇAT) ya da Sistemik Terapi, danışanın getirdiği sorunu onun yakın ilişkileri içinde anlamlandıran ve bu sorunu işlevsel olmayan etkileşim kalıplarından kaynaklandığı teorisine dayanan bir ruh sağlığı disiplinidir. Terapide amaç, işlevsel olmayan paternleri (örneğin suçlama-savunma döngüsü); duygusal, bilişsel ve davranışsal yöntemlerle kırarak yerine işlevsel ilişkisel paternlerin (örneğin karşılıklı duygusal varlık gösterme) oluşmasına destek olmaktır.

Çift ve aile terapistleri bireylerle, çiftlerle, çocuklu ailelerle, yetişkin ailelerle ve gruplarla çalışırlar.  Odaya kim gelirse gelsin aslında sorunlu olan bu kişi ya da kişilerin içinde bulunduğu ilişkisel sistemdir. İlişkisel sorunlarda genellikle danışanın sorun yaşadığı bireyi (annesi, partneri, kardeşi, vs) de terapiye dahil ederek onların aralarındaki soruna doğrudan müdahale ederler. Özellikle birden çok kişiyle çalışıldığı durumlarda etkileşimsel ve deneyimsel (sanat, canlandırma, oyun, vs) müdahalelerden sıklıkla yararlanılır.

2013 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın bir altdalı olarak yürütülen programımızda, öğrencilerimiz ilişkisel psikodinamik yaklaşım ile sistemik yaklaşımı entegre etmeyi öğrenerek mezun olurlar. Böylece hem bireyin iç dünyasını, bilinçaltını ve bunların terapist-danışan ilişkisindeki yansımalarını anlamlandırmayı hem de bireyin içinde bulunduğu bağlamı, kuşaktan kuşağa aktarılan ilişkileri, etkileşimsel örüntüleri ve döngüleri görebilmeyi öğrenirler. Staj seneleri boyunca farklı yaklaşımları benimseyen süpervizörleri ile çalışarak kendilerine en uygun entegrasyon ile çalışmaya başlarlar. Bu sistemik entegratif yaklaşım, mezunlarımıza çalışma hayatlarında esneklik ve danışanın ihtiyacına göre yaklaşımını adapte edebilme becerisi kazandırır.

2016 yılından itibaren öğrencilerimiz, Psikolojik Danışmanlık Merkezi’mizde yürütülen Sistemik Terapi Araştırması’nın bir parçası olurlar. Birey, çift ve aile olarak başvuran danışanlarla yürüttüğümüz süreç ve sonuç araştırması kapsamında veri toplama ve veri girmeye destek olurlar. İsterlerse bu veriyi kendi tezlerinde de kullanabilirler.

Altdal öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projelerine dahil olurlar. Merkezimizde, ya da farklı Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içinde dışarıdaki kurumlarda (okullar, toplum merkezleri, vs) ebeveynlere ve çocuklara yönelik eğitici, farkındalık kazandırıcı ve ilişki güçlendirici grup çalışmalarında eğitmen ya da yardımcı eğitmen olarak destek verirler.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çift ve Aile Terapisi Altdalımız, 2015 yılı Aralık ayında, Uluslararası Aile Terapisi Derneği'nin (IFTA) Uluslararası Sistemik Terapi Eğitimi Akreditasyon Komitesi tarafından akredite edilmiş, Türkiye'deki ilk, dünyadaki ikinci program olmuştur. Tüm dünyada geçerliliği olan bu akreditasyon, mezunlarımızın yurtdışında da çift ve aile terapistleri olarak tanınırlığını güçlendirmektedir.

Çift ve Aile Terapisi altdalından mezun olan öğrencilerimiz "Klinik Psikoloji Yüksek Lisans" diplomasının yanı sıra, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2012 yılında yürürlüğe koyduğu Özel Aile Danışma Merkezleri'ne yönelik yönetmeliğine uygunluğu sayesinde Aile Danışmanlığı” belgesi almaya da hak kazanırlar. Bu belge onların gelecekte aile danışma merkezi açabilmelerine ya da müdür olarak çalışmalarına kolaylık sağlar.